Header ads

Tiêu chuẩn để niêm yết trên sàn chứng khoán hà nộiĐể có thể đưa cổ phiếu của mình lên niêm yết trên SGDCK, công ty cổ phần đại chúng phải đáp ứng được các điều kiện niêm yết được quy định tại Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP).và Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCKHN ban hành theo Quyết định số 18 ngày 17/01/2014, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

-   Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
-   Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;tuân thủ các quy định của pháp luật về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi;
-   Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ;
-   Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữulà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
-   Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

II. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN

Đối với trường hợp đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức tín dụng cổ phần, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, còn phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

III. ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAU QUÁ TRÌNH HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Được quy định tại Điều 4 Thông tư 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP (Thông tư số 73/2013/TT-BTC).

Ý Kiến- Bình Luận

0 Comments